© 2020 Gil Ron, Keinan & Co., Law Office. All rights reserved

© 2020 כל הזכויות שמורות. גיל רון, קינן ושות'                 

1/7
הודעות מיוחדות 

 

בית המשפט המחוזי אישר תובענה ייצוגית נגד תנובה, בגין גביית מחיר מופרז עבור גבינה צהובה ארוזה.

קראו עוד

בעלי מניות חברת כהן פיתוח יפוצו בסכום של כ-27 מיליון ש"ח (כולל הוצאות, גמול ושכר טרחה), לפי הסדר פשרה שאושר.

קראו עוד

Crowd

ינואר 2020

בנק לאומי יפצה לקוחות בשל ביצוע המרת מטבע כפויה וגביית עמלה בגינה, בהתאם להסדר פשרה שהוגש לאישור בית המשפט.

קראו עוד»

 

​דצמבר 2019

בנק דיסקונט יפצה בעלי חשבון סטודנט שנגבו מהם תעריפים גבוהים מהקבוע בתעריפון הבנק, על פי הסדר פשרה שהוגש לאישור בית המשפט.

קראו עוד»