top of page

ת"צ (מחוזי מרכז) 40693-11-16 אברוקין נ' חברה קדישא (גחש"א) פתח תקווה (2021): התקבלה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברה קדישא פתח תקווה ומנהליה, בגין הפליית יהודים יוצאי ברית המועצות בדרך של קבורת קרוביהם בנפרד מיתר הנפטרים.

לחצו לקריאה »

ת"צ (מחוזי חיפה) 36568-07-19 אזרחים למען הסביבה נגד אלקון מרכז מיחזור (2003) בע"מ ואחרים (2021): לראשונה בישראל, נקבע כי ניתן לנהל תביעה ייצוגית בגין נזקי גוף שנגרמו בשל עוולה סביבתית המונית. עוד נקבע כי האינטרס הציבורי מחייב דיון בשאלה בדבר אחריותם של גורמים מזהמים לריבוי תחלואה, וכי אם תוטל אחריות, קיים אינטרס ציבורי לקדם פיצוי כספי של חברי הקבוצה באמצעות המנגנונים הקבועים בחוק תובענות ייצוגיות.

לחצו לקריאה »

ת"א (מחוזי ת"א) 61369-11-14 המועצה הישראלית לצרכנות נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בע"מ (2019): התקבלה בקשה לאישור תביעה ייצוגית בעילה של גביית מחיר מונופוליסטי מופרז עבור גבינה צהובה פרוסה באריזה. 

לחצו לקריאה »

רע"א 9617/16 בנק דיסקונט בע"מ נ' לפינר (2018): בית המשפט העליון קבע, בהתייחס ליחידים ועסקים קטנים, כי חוק הבנקאות מחייב את הבנק לגבות עמלות בהתאם לתעריפון הבנק, וכי חובה זו גוברת על כל הסכם פרטני, אלא אם ההסכם מיטיב עם הלקוח לעומת התעריפון. כן נקבע כי בנק חייב להציג את התעריפים החלים על כל סוגי הלקוחות בתעריפון או בנספח ההטבות לקבוצות אוכלוסיה. נוסף על כך, בית המשפט העליון קבע כי אם בנק נוקט לשון עמומה ביחס לעמלות שנגבות על ידו, הדבר פועל לחובתו, בין היתר לאור כלל הפרשנות נגד המנסח.

לחצו לקריאה »

ע"א 7115/14 סיגורה-ברניר נ' סלקום ישראל בע"מ (2017): בית המשפט העליון, בהרכב מורחב של שופטים, קבע כי ההגנות המוקנות לרשויות המדינה בחוק תובענות ייצוגיות לא חלות על חברות סלולר אשר נטען כי גבו מס ערך מוסף שלא כדין, אף שהמס שנגבה הועבר למדינה. בנוסף, נקבע כי לא חל מס ערך מוסף על חבילת שירותי תקשורת מחוץ לישראל אשר נרכשת על ידי הלקוח טרם צאתו מישראל.

לחצו לקריאה »

ע"א 4154/14 הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' כהן כ(2017): בית המשפט העליון קבע כי מחזיקים בנפרד של מניות בחברה ציבורית לא רשאים לשנות את הסיווג שלהם למחזיקים יחד, לצורך מכירת השליטה, אלא נדרשת הצעת רכש. כן נקבע כי העובדה שרשות ניירות ערך לא התערבה איננה מעניקה חסינות מפני תביעות. 

לחצו לקריאה »

תנ"ג (כלכלית) 18994-07-15 דה לנגה נ' החברה לישראל בע"מכ(2017): בית המשפט המחוזי קבע כי חברי הנהלה לא רשאים לקבל מבעל השליטה שכר, באופן שחורג ממדיניות התגמול שאישרו מוסדות החברה. עוד נקבע כי התנהלות כזו מהווה הפרה של חובת האמונים של חברי ההנהלה. 

לחצו לקריאה »

ת"א (כלכלית) 46449-03-13 רגב נ' אליקיםכ(2015): בית המשפט המחוזי קבע כי במקרה בו חברה מתנהלת תוך קיפוח זכויות בעל מניות המיעוט, הוא יהיה זכאי לסעד של רכישת מניותיו. בית המשפט קבע את שווי המניות בנטרול תוצאות הקיפוח. 

לחצו לקריאה »

 

תנ"ג (כלכלית) 13663-03-14 מוזס נ' הבאכ(2015): בית המשפט המחוזי קבע כי כלל שיקול הדעת העסקי, המצמצם את התערבות בית המשפט בהחלטה שהתקבלה בחברה, יחול רק כאשר התקבלה החלטה על בסיס מידע מספק. בהיעדר החלטה כאמור על נושאי המשרה להוכיח את סבירות ההחלטה. 

לחצו לקריאה »

 

רע"א 3973/10 שטרן נ' Verifone Holdings, Incכ(2015): בית המשפט העליון קבע הלכה חדשה בנוגע לשאלה מתי פסק דין שניתן בתביעה ייצוגית מחוץ לישראל יחסום הליך ייצוגי בישראל. 

לחצו לקריאה »

 

רע"א 2903/13 אינטרקולוני השקעות בע"מ נ' שקדי (2014): בית המשפט העליון הכיר לראשונה באפשרות להגיש תביעה נגזרת מרובה, בשם חברה הנמצאת במורד שרשרת ההחזקה של חברה אם.

לחצו לקריאה »

 

ת"צ (כלכלית) 2484-09-12 הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נ' כהן (2014): אושרה תביעה ייצוגית בגין הפרת החובה לצאת בהצעת רכש, במכירת מניות של חברה ציבורית.

לחצו לקריאה »

 

ת"א (מחוזי מרכז) 5625-08-07 אביעד נגד מנורה חברה לביטוח בע"מ (2014): ניתן פסק דין המורה לשלוש חברות ביטוח לשלם למבוטחים את מלוא תגמולי הביטוח המגיעים להם בגין נכות תאונתית. 

לחצו לקריאה »

 

ת"צ (כלכלית) 2484-09-12 הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נגד כהן (2013): הוכרה הזכות של ארגון להמשיך לנהל את ההליך לאחר שמבקשים להצטרף בעלי עילת תביעה אישית. 

לחצו לקריאה »

 

ע"א 3526/11 כראדי נ' צנציפר - חברה לייבוא תבואות ומספוא בע"מ (2013): בית המשפט העליון הטיל על בעל מחסן אחריות לאישורים שהוצאו מבית העסק שלו, על אף טענתו כי אישורים אלה הוצאו במרמה על ידי עובדת.

לחצו לקריאה »

 

ת"א (שלום תל אביב) 16390-07 איי.פי.אס ישראל פולימרס סרוויסס בע"מ נ' קידרון אחזקות תעשייתיות בע"מ (2013): בית משפט השלום סרב להטיל אחריות על מנהלים בגין חובות החברה, תוך הכרה בעקרון האישיות המשפטית הנפרדת גם תחת קונצרן חברות, ותוך קביעה שידיעה של מנהל החברה אודות קשיים איננה מספיקה כדי להטיל עליו אחריות אישית.

לחצו לקריאה »

 

תנ"ג (כלכלית) 17030-01-12 שקדי נגד אינטרקולוני השקעות בע"מ (2013): התקבלה בקשה לגילוי מסמכים לפני הגשת בקשה לאישור תביעה נגזרת. 

לחצו לקריאה »

 

ת"צ (כלכלית) 2484-09-12 הצלחה התנועה הצרכנית לקידום חברה כלכלית הוגנת נגד כהן (2013): נקבעה הלכה אודות התנאים להגשת תביעה ייצוגית על ידי ארגונים. 

לחצו לקריאה »

 

ת"צ (מחוזי מרכז) 14144-05-09 הראל ניהול קרנות בע"מ נגד לנדמארק גרופ בע"מ (2012): אושרה תביעה ייצוגית בגין פרט מטעה בתשקיף. 

לחצו לקריאה »

 

רע"א 2128/09 הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' עמוסי (2012): בית המשפט העליון קבע הלכה חשובה אודות היקף בחינת עילת התביעה בשלב הדיון בבקשת האישור, ופירש פוליסות ביטוח בהתאם לעמדת המבוטחים.  

לחצו לקריאה »

 

ת"צ (מחוזי מרכז) 1018-03-08 פתאל נגד סלקום ישראל בע"מ (2011): ניתן פסק דין המחייב את חברת סלקום להשיב לחברי הקבוצה סכומי כסף שנגבו מהם בגין דמי פרוט שיחות, כשהלקוח לא הסכים לשלם עבור שירות זה. 

לחצו לקריאה »

 

ת"א (מחוזי נצרת) 16755-06-10 אולטרה שייפ מדיקל בע"מ נ' ברוט (2010): בית המשפט המחוזי עיכב את הדיון בתביעה של בעל מניות, על בסיס תניות שיפוט זר שהופיעו בתקנון החברה ובהסכם בעלי המניות.

לחצו לקריאה »

 

ת"צ (מחוזי מרכז) 14144-05-09 איפקס חיתום וניהול הנפקות בע"מ נ' הראל ניהול קרנות בע"מ (2010): בית המשפט קבע כי גופים מוסדיים הפועלים בשוק ההון, שנזקם גדול, רשאים להגיש בקשות לאישור תביעות ייצוגיות. 

לחצו לקריאה »

 

רע"א 8761/09 סלקום ישראל בע"מ נגד פתאל (2010): בית המשפט העליון קבע הלכה חדשה בנוגע למבחנים להתערבות בהליכי ערעור על אישור תביעות כייצוגיות. 

לחצו לקריאה »

 

ת"צ (מחוזי מרכז) 1039-05-08 סילורה נגד בנק לאומי לישראל בע"מ (2009): אושרה תביעה ייצוגית בגין חיוב חשבונות של לקוחות בהוצאות משפט שלא אושרו על ידי ערכאה שיפוטית, ובגין גביית ריבית ביתר עבור הוצאות שאושרו.

לחצו לקריאה »

 

ת"צ (מחוזי מרכז) 1018-03-08 פתאל נגד סלקום ישראל בע"מ (2009): אושרה תביעה ייצוגית בגין השבת דמי פרוט שיחות שנגבו מלקוחות. 

לחצו לקריאה »

 

ת"א (מחוזי מרכז) 5625-08-07 אביעד נגד מנורה חברה לביטוח בע"מ (2009): אושרה תביעה ייצוגית בגין שלילת תגמולי ביטוח ממבוטחים. 

לחצו לקריאה »

 

בש"א (מחוזי באר שבע) 4245/04 משכן הארץ בע"מ נ' שלמה נס, רו"ח, עו"ד נאמן של החברה (2005): בית המשפט שעסק בהסדר נושים של חברת אריה את עופר דחה בקשה להורות כי מניות שהחברה החזיקה בחברה אחרת צריכות להיות מוצעות למכירה, עקב הסדר הנושים.

לחצו לקריאה »

bottom of page