top of page
_db-corporateNstocks-2.jpg

הצלחה - לקידום חברה הוגנת נ' אריקה בי-קיור לייזר בע"מ

הטעיית משקיעים בניירות ערך

בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהגישה עמותת הצלחה בחודש ספטמבר 2022, נגד חברת אריקה ביו-קיור לייזר, בעלי השליטה, דירקטורים בעבר ובהווה, מנהל כללי לשעבר וחתמים בהצעה לציבור. החברה עוסקת בפיתוח, ייצור ומכירה של מכשירים רפואיים. בחודש יולי 2021 החברה הנפיקה לראשונה ובעלי השליטה מכרו מניות, על פי תשקיף, וגויסו 108 מיליון שקלים. החברה הציגה בתשקיף צמיחה דרמטית שצפויה להימשך. הוצג יעד מכירות של 150 מיליון שקלים לשנת 2021, המשקף צמיחה של 75%. כבר בחודש נובמבר 2021 החברה דיווחה כי ההכנסות יעמדו על כ-110 מיליון שקלים בלבד. בפועל הכנסות היו נמוכות עוד יותר. התברר כי פעילות החברה נמצאת בדעיכה, והיא נושאת הפסדים. ככל שחלף הזמן התברר שהמצב חמור יותר ויותר.  המצגים בדבר צמיחה ורווחיות שהופיעו בתשקיף ולאחר התשקיף לא היו נכונים. תוך מעט יותר משנה שווי החברה צנח מכ-516 מיליון שקלים לכ-55 מיליון שקלים. לפי בקשת האישור, החברה והמנהלים נהגו בדרכי הטעייה ותרמית, הן בהנפקה והן בגילוי המאוחר והחלקי של הדברים.


מצב התיק: דיון בבקשה לאישור התביעה כייצוגית.


מסמכים: בקשה לאישור תביעה ייצוגית.

דה לנגה נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ

פרשת האופיואידים

בקשה לגילוי מסמכים לפני תביעה נגזרת, שהוגשה בחודש אפריל 2019. בבקשה נטען כי טבע חשופה לאחריות בסכומי עתק עקב מעורבותה במגיפת משככי הכאבים מסוג אופיואידים בארה"ב, באמצעות פרקטיקות שיווק פסולות. הבקשה עומדת על הצורך בגילוי מסמכים לשם בירור האחריות של נושאי משרה בטבע בגין הנזקים שנגרמו לחברה. על פי הבקשה, קיים חשש משמעותי שנושאי המשרה כשלו בפיקוח על החברה והחברות הבנות שלה.


בחודש פברואר 2020 בית המשפט המחוזי הורה על עיכוב הדיון בבקשה, לאור קיומם של הליכים נגד טבע בארצות הברית, העוסקים באותו עניין.


מצב התיק: הדיון בבקשה עוכב.


מסמכים: בקשה לגילוי מסמכים לפני תביעה נגזרת; החלטה על עיכוב ההליכים.

למידע אודות תיקים שהטיפול בהם הסתיים, לחצו כאן

טוען תיקים

טוען

----

(הסתיים)

Introduce your team! Click here to add images, text and links, or connect data from your collection.

bottom of page